میراث پر دردسر روحانی برای رئیس

گروه ویدئویی A
4000904046

دولت در 16 ماه آینده باید حدود 235 تریلیون تن اصل و سود اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت روحانی را پرداخت کند که معادل یارانه نقدی شش ساله 80 میلیون ایرانی است.

دیدگاهتان را بنویسید