مادران و پدران «متولد 99» چند سال داشتند؟

بیشترین زاد و ولد در سال 1399 متعلق به مادران 30 ساله و بیشترین زاد و ولد مربوط به پدران 34 ساله بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور در سال 1399، سال گذشته 1114128 مورد ولادت در پایگاه اطلاعات جمعیت به ثبت رسیده است که از این تعداد 186566 مورد در همان سال اتفاق افتاده است. در سال 1399 وارد شد.

بیشترین فراوانی تولد در سال گذشته با فراوانی 64 هزار و 878 تولد در مادران 30 ساله و بیشترین فراوانی تولد با فراوانی 72 هزار و 626 تولد زنده مربوط به پدران 34 ساله بوده است. این در حالی است که در سال 2009 بیشترین میزان تولد مربوط به مادران 29 ساله و پدران 33 ساله بوده است.

میانگین سنی مادران در تولدهای ثبت شده در سال گذشته 29 سال و 2 ماه و میانگین سنی پدران در ولادت های ثبت شده 33 سال و 7 ماه بوده که میزان تولد به ترتیب 65.3 و 81.8 درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید