فداکاری پرسنل بهداشتی در مبارزه با تاج گذاری در تاریخ ثبت شده است – خبر زنده

سخنگوی دولت:
پرسنل بهداشتی، پزشکان و پرستاران در خط مقدم جبهه کرونا بودند. قربانیان آنها در تاریخ ثبت شده و از یاد ملت ایران نخواهد رفت.
ارزیابی زحمات سایر اقشار مردم در این عرصه منکر خدمات و مجاهدت های آنان نیست.

347856 خبر زنده

  خبر خوب برای حمایت از بورس

دیدگاهتان را بنویسید