شرایط برقراری «حقوق» والدین بیمه شده متوفی

شرایط برقراری «حقوق» والدین بیمه شده متوفی

انجمن 24 – محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به اینکه «اگر بیمه شده ای بر اثر حادثه یا بیماری فوت کند آیا برای والدینش حقوقی تعلق می گیرد؟»، گفت: شرط برقراری حقوق این است که بیمه شده درخواست داده باشد. کفالت مادام العمر پدر و مادر، چون منبع مالی و درآمدی ندارند و مخارج زندگی آنها بر عهده بیمه شده است.

وی افزود: در واقع اگر پدر و مادر مادام العمر تحت سرپرستی بیمه شده باشند، حقوق بیمه شده متوفی به والدین وی تعلق می گیرد.

شرایط دریافت حقوق والدین بیمه شده متوفی

طبق قوانین بیمه ای یکی از گروه هایی که بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند تحت مراقبت قرار گیرند والدین بیمه شده هستند که تحت شرایط خاصی از خدمات این سازمان استفاده می کنند. برای اینکه والدین تحت پوشش باشند و از خدمات این سازمان استفاده کنند، سن پدر باید 3 سال و مادر 3 سال باشد.

به جز شرط سن، معیشت والدین تأمین می شود و از هیچ سازمانی مستمری دریافت نمی کنند و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده اند. 3 این قانون. همچنین در هنگام درخواست کفالت برای والدین، بیمه سازمان تامین اجتماعی نیستند.


بیشتر بخوانید: 400 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند


طبق قانون، والدین بیمه شده نباید از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی یا دریافت حقوق و مستمری تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی باشند.

شرایط دریافت مستمری از بازماندگان بیمه شده متوفی

قانونگذار اصولاً در ماده 83 قانون بیمه سلامت برای هر یک از بازماندگان دارای حق بیمه یا مستمری بگیر متوفی سهمی تعیین کرده است تا میزان مستمری مربوطه تعیین شود. بر این اساس، زوج بیمه شده متوفی 50 درصد و هر یک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و پسر) 25 درصد از مزایای مستمری مربوطه برخوردار هستند و در صورت از دست دادن والدین خود، مستمری آنها دو برابر می شود. همچنین سهم هر یک از والدین در سرپرستی متوفی معادل 20 درصد مستمری مربوط می باشد و در هر صورت وراث بیمه شده از 100 درصد مستمری بازماندگان استفاده خواهند کرد.

به عنوان مثال، اگر مستمری بگیر شش میلیون تن دریافت کند و دارای همسر قانونی و دو فرزند باشد، در صورت فوت مستمری بگیر، 50 درصد سهم مستمری مربوط (به میزان سه میلیون تن) از همسر و 25 درصد مستمری هر یک از فرزندان واجد شرایط (به هر یک یک میلیون و پانصد هزار تن پرداخت می شود. در صورتی که مستمری بگیر مذکور فقط یک فرزند دختر واجد شرایط برای بهره مندی از مزایای بازنشستگی مربوطه داشته باشد، به همان میزان مستمری در زمان فوت (6) میلیون تومان) به وی پرداخت خواهد شد.

طبق ماده 80 قانون تامین اجتماعی، وراث حق متوفی در یکی از موارد زیر مستمری بازماندگان خواهند داشت:

1- در صورت فوت مستمری بگیر بیمه شده (بند 1 ماده 80 قانون)

2- در صورت فوت بیمه شده به فرد دارای معلولیت مستمری تعلق می گیرد (بند 2 ماده 80 قانون).

3- در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر عمر خود حداقل یک سال حق بیمه داشته باشد مشروط بر اینکه در آخرین سال عمر خود 90 روز حق بیمه پرداخت کرده باشد. 80 قانون).

1-3) در صورتی که بیمه شده واجد شرایط مندرج در این بند نباشد، ولی قبل از فوت حداقل 20 سال سابقه بیمه پرداخته باشد (تبصره 2 اصلاح بند 3 ماده 80 قانون).

2-3) در صورتی که متوفی بیمه شده فاقد شرایط مندرج در این بند بوده ولی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد (تبصره 3 اصلاح بند 3 ماده 80 قانون).

3-3) در صورتی که متوفی بیمه شده واجد شرایط مندرج در این بند نباشد ولی سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا 10 سال داشته باشد (قانون تعیین تکلیف بیمه ای اشخاصی که ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند یا به مدت ده سال. بیشتر – کمی).

4- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه کار یا بیماری شغلی فوت کند (بند 4 ماده 80 قانون)، بازماندگان مشمول مستمری خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید