زمین در قلب شیکاگو را از کف بازار تهران خریداری کنید

گروه ویدئویی A
4001025011

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های سرکوبگرانه قرار دارد، عموم مردم ایران به اپلیکیشن های مختلف آمریکایی دسترسی آزاد دارند و به راحتی می توان پول را واریز کرد. سپرده ای که البته قابل استرداد نیست.

دیدگاهتان را بنویسید