دو خرابه همزمان بر سر مردم شریف آبادان فرود آمد – خبر زنده

ابتدا گفتند خواهر عبدالبکی عروس شمهانی است در حالی که دروغشان ثابت شد گفتند بردارزاده شمانی و مخبر با او رابطه داشته اند و … / همزمان دو خرابه بر سر مردم شریف و قهرمان آبادان فرود آمد. : حریفان بزرگ قطعه دوم قطعا دشوارتر است.

342799 خبر زنده

  اعدام برای زن و مردی که رابطه پنهانی داشتند

دیدگاهتان را بنویسید