در راهروها؛ «پارت» جایی برای زندگی است – خبر زنده

زمین های هس موهبتی است و این مشکل باعث سرمایه گذاری در این منطقه نشده است اما منطقه ای ارزان و مناسب برای سکونت فقرا است. تعداد کارتن خواب ها در این مناطق بسیار زیاد است و اغلب معتاد هستند و با جمع آوری و فروش ضایعات مواد مخدری را تهیه می کنند که به راحتی در مناطق پیدا می شود و این چرخه هر روز در حاشیه شهر اصفهان تکرار می شود.

سیل مهاجران و مشکلات داروهای خواب آور، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و تجارت زباله دست به دست هم می دهد و صدای اهالی و ساکنان قدیمی این محله ها را می دهد، صدایی که کمتر شنیده می شود. نگران کننده ترین آنها آینده کودکان حاشیه شهر اصفهان است که هر روز و همه جا با فقر مالی و فرهنگی و مشکلات اجتماعی مواجه هستند.

347184 خبر زنده347179 خبر زنده347194 خبر زنده347189 خبر زنده347187 خبر زنده347185 خبر زنده347181 خبر زنده347195 خبر زنده347180 خبر زنده347186 خبر زنده347190 خبر زنده347188 خبر زنده347191 خبر زنده347182 خبر زنده347193 خبر زنده347183 خبر زنده347192 خبر زنده347199 خبر زنده347197 خبر زنده347198 خبر زنده347206 خبر زنده347196 خبر زنده347201 خبر زنده347202 خبر زنده347200 خبر زنده347208 خبر زنده347207 خبر زنده347212 خبر زنده347214 خبر زنده347211 خبر زنده347210 خبر زنده347205 خبر زنده347213 خبر زنده347204 خبر زنده347203 خبر زنده347209 خبر زنده347215 خبر زنده347216 خبر زنده347217 خبر زنده

  نادر طالب زاده در بیمارستان بستری است - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید