تمام سنگ های ترکیه را برای احمدی نژاد ببینید! تصاویر

109189 742 خبر زنده

سایت دولت بهار نزدیک به حامیان رئیس جمهور نهم و دهم عکس هایی از اعطای جایزه دکتر افتخاری محمود احمدی نژاد در دانشگاه بیسنت استانبول منتشر کرد.

انجمن 24-توضیح این خبر این است:

احمدی نژاد به دلیل موفقیت هایش در زمینه مهندسی عمران موفق به دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه بیسنت استانبول شد.

دیدگاهتان را بنویسید